Thái Bình: Kết nối 282 điểm cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023
Ngày 15/02/2023

Sáng ngày 14/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững”.

Media/363_xavuvan/FolderFunc/202302/Images/thai-binh-ket-noi-282-diem-cau-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-tuyen-truyen-trien-khai-thuc-hien-chuyen-de-nam-2023-09185314022023-20230215080219-e.jpg

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy và UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể. Hội nghị được kết nối với 282 điểm cầu trong toàn tỉnh và trên 23.900 đại biểu tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng liên hệ với thực tiễn cơ quan, địa phương, đơn vị là việc làm thường xuyên, có vị trí vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và các tầng lớp nhân dân; là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự tại các điểm cầu phát huy tinh thần tự giác, nêu gương, chủ động nghiên cứu tài liệu, chú ý theo dõi nắm bắt những nội dung truyền đạt từ báo cáo viên. Khi nghiên cứu, học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững mục đích, yêu cầu; nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; những công việc phải làm; trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động để gương mẫu, tự giác thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần khẩn trương chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ quan, đơn vị chưa tham gia học tập tại hội nghị trực tuyến; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chuyên đề năm 2023 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh với các hình thức phù hợp. Căn cứ nội dung chuyên đề và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như chức năng, nhiệm vụ được giao, các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời liên hệ vận dụng chuyên đề năm 2023 để xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo của tập thể, cá nhân, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả chuyên đề năm 2023 của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền đến xây dựng kế hoạch thực hiện ở mỗi địa phương, đơn vị. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2023; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện.

Các đại biểu đã nghe PGS.TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề năm 2023. Chuyên đề có 2 phần chính, trong đó phần 1 khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới, về con người và yêu cầu xây dựng con người; đồng thời điểm lại những chỉ đạo quan trọng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, nhất là sau hơn 35 năm đổi mới để thấy trên cơ sở tiếp thu, kế thừa, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người, nhận thức của Đảng ta về văn hóa, xã hội, con người ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn. Phần 2 của chuyên đề tập trung phân tích sâu những giá trị văn hóa, con người Thái Bình và việc thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm phát huy giá trị văn hóa, con người, góp phần phát triển Thái Bình nhanh, bền vững. Quá trình xây dựng và phát triển của mảnh đất và con người Thái Bình đã tạo lập, hình thành nên những giá trị truyền thống, trở thành nét tiêu biểu trong văn hóa, con người Thái Bình đó là: tinh thần yêu nước, cách mạng, đoàn kết, khoan dung; ý chí kiên cường bất khuất; cần cù, sáng tạo, hiếu học”. Những giá trị, sức mạnh về văn hóa, con người Thái Bình ấy đã và đang được Đảng bộ tỉnh quán triệt sâu sắc, xuyên suốt qua các thời kỳ, với những chủ trương, định hướng lớn được cụ thể hóa trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Trên cơ sở phân tích bối cảnh, tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh, chuyên đề đưa ra 5 giải pháp trọng tâm: nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của văn hóa, con người và xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa, con người; phát huy các giá trị văn hóa, con người, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp nhân dân; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh, hội nhập, phát triển bền vững; xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Thái Bình mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, quảng bá, giáo dục, phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thái Bình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với các giải pháp, chuyên đề cũng xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các giới để triển khai hiệu quả các giải pháp trên.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2023, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam; những giá trị văn hóa, con người Thái Bình trong quá trình phát triển. Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến, lịch sử cách mạng của quê hương Thái Bình, ý chí, nghị lực của người Thái Bình. Từ đó cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy các giá trị văn hóa, con người để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thái Bình thành tỉnh phồn vinh, hạnh phúc.


Tổng lượt xem bài viết là: 363
Tổng số điểm của bài viết là: 165 trong 55 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác